XO-160a
Baby Jesus
18m
XO-160b
Mary
18m
XO-160c
Joseph
18m
XO-160d
Angel
18m
XO-160e
Shepherd- Blue
18m
XO-160f
Shepherd-Brown
18m
XO-160g
King- Red
18m
XO-160h
King-Green
18m
XO-160i
King- Purple
18m
XO-160j
Camel-Red
18m
XO-160k
Camel- Green
18m
XO-160l
Camel- Purple
18m
XO-160m
Sheep
18m
XO-160n
Cow
18m
XO-160o
Donkey
18m
  Back to Top